ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató az Eurym Kft. elektronikus rendszerén
(https://eurym.hu) beküldött, a dematerializált részvények keletkeztetésének lebonyolítása, részvények nyomdai úton történő előállításának szervezése, bevont részvények megsemmisítése, és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és ajánlatkérések során rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő:   Eurym Kft. (a továbbiakban: Kft.)

Székhely:       2096 Üröm, Pillangó utca 4.

Postacím:       u.a.

E-mail:           eurym@t-online.hu

Telefon:         +36 70 418 7810

Adószám:     13751672-2-13  

Cégjegyzékszám:      13-09-108584

A Kft. az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

I. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos szövege elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Hatályos szövege elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257

 • Az ajánlatkérés, üzenetküldés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Név:    Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása

E-mail cím:     A Kft. és az üzenet küldője közötti kapcsolattartást szolgálja

Telefonszám:   Az üzenet küldőjének azon elérhetősége, amelyen az ajánlatkéréssel, illetve az
üzenettel kapcsolatban a Kft. kapcsolatot tarthat.

Az üzenet, az ajánlatkérés szövege nem szükséges, hogy további személyes adatot tartalmazzon.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a dematerializált részvények keletkeztetésének lebonyolítása, részvények nyomdai úton történő előállításának szervezése, bevont részvények megsemmisítése, és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatkérés, üzenetküldés során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

 • Az adatkezelés időtartama

A Kft. a szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérés során megadott kapcsolattartási adatokat, amennyiben nem jön létre a szerződés, az ajánlati kötöttség fennállásának határidejéig, a szerződés létrejötte esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti polgári jogi igény érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig kezeli.

Az egyéb üzenetekkel kapcsolatban megadott személyes adatokat az üzenetekben felmerült kérdések megválaszolásáig kezeli a Kft.

III. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

IP cím: Az ajánlatot kérő vagy üzenetküldő felhasználó eszközéhez tartozó, az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. Az IP címet a Kft. az informatikai rendszer biztonságának fenntartása céljából kezeli.

Az üzenetküldés időpontja: A Kft. a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli

 • Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Kft. tagjai, munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

A Kft. csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára, így például, ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Kft.-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó dokumentumok továbbítását kéri.

 • Adatbiztonsági intézkedések

A Kft. a megadott személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 • Sütik (cookie) kezelése

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az  első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Kft. az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az érintettet, és kéri a hozzájárulását.

A Kft. nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban a Kft. nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 • A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Kft. milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Kft. a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti valamely személyes adatának módosítását (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A kérelmet a Kft. legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését. A kérelmet a Kft. legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatait zárolják (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait a Kft. jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait a Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Kft. tovább tárolja a személyes adatot, majd ezt követően törli az adatokat.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Kft.-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Kft.-nél,
 • bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso A Kft. székhelye alapján a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.